TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Września 2021, 23:01
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Zaangażowanie w świecie odpowiedzią na przyjęcie Słowa Bożego

Liturgia?

Zaangażowanie w świecie odpowiedzią

na przyjęcie Słowa Bożego

Głoszenie Ewangelii prowadzi w naturalny sposób do zaangażowania się chrześcijanina w życie świata. Cały świat jest obszarem głoszenia Ewangelii. Chrześcijanie nie są oderwani od tego świata, żyją w nim i dlatego głosząc Dobrą Nowinę w sposób czynny angażują się w jego życie i funkcjonowanie. W adhortacji Verbum Domini Ojciec Święty wprost mówi o relacji głoszonego Słowa Bożego i zaangażowania się w świecie: „Tak więc samo słowo Boże przypomina o konieczności naszego angażowania się w świecie i o naszej odpowiedzialności wobec Chrystusa, Pana dziejów. Głosząc Ewangelię zachęcajmy się nawzajem do czynienia dobra i działania na rzecz sprawiedliwości, pojednania i pokoju”.
Dla tak zwanego prawidłowego funkcjonowania społeczeństw niezbędne są między innymi następujące wartości: miłość, sprawiedliwość, pojednanie i pokój. Wartości te stanowią treść głoszonej Ewangelii. Przepowiadanie Dobrej Nowiny jest głoszeniem miłości, sprawiedliwości, pojednania i pokoju. Przyjęcie Ewangelii w naturalny sposób prowadzi do życia tymi wartościami.
Już św. Jan XXIII widział tę zależność w odniesieniu do pokoju na świecie. W encyklice Pacem in terris stwierdza: „Pokój na ziemi, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga. Boży porządek przekazany człowiekowi przez Słowo Boże gwarantuje porządek w świecie i w życiu poszczególnych społeczeństw. Świadkami i głosicielami tego porządku mają być chrześcijanie, którzy słuchają Słowa Bożego i żyją według niego, dając świadectwo światu o jego skuteczności.
Ojciec Święty Benedykt XVI również podejmuje zagadnienie pokoju na świecie. Wzywa on wszystkich chrześcijan, aby krzewili pojednanie i pokój na całym świecie. To właśnie Słowo Boże jest najskuteczniejszym źródłem pokoju i pojednania. Chrystus jest pokojem i ten pokój daje światu (Ef 2, 14).  W tym kontekście papież apeluje, że nie można zabijać w imię Boga, a zatem żadna religia nie może usprawiedliwiać nietolerancji lub wojen. Katolicy i wszyscy ludzie dobrej woli, wierni dziełu pojednania, które dokonało się w Chrystusie, mają być świadkami pojednania i budować społeczeństwo sprawiedliwe i pokojowe.
Cały Kościół jest powołany do czynnego zaangażowania się w świecie. Do wielu działań wezwani są świeccy. Szczególną przestrzenią zaangażowania się świeckich w świecie jest życie polityczne i społeczne. Należy jednak pamiętać, że ludzie chcący angażować się w życie polityczne i społeczne powinni być dobrze uformowani. Ojciec Święty Benedykt XVI stwierdza: „Bezpośrednie angażowanie się w działalność społeczną i polityczną jest przede wszystkim zadaniem wiernych świeckich, uformowanych w szkole Ewangelii”. W tym miejscu warto przypomnieć nauczanie papieża Pawła VI zawartego w adhortacji Evangelii nuntiandi: „Kościół nie tylko ma głosić Ewangelię w coraz odleglejszych zakątkach ziemi i coraz większym rzeszom ludzi, ale także mocą Ewangelii ma dosięgnąć i jakby przewracać kryteria oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępowania i modele życiowe rodzaju ludzkiego, które stoją w sprzeczności ze słowem Bożym i planem zbawczym”. Przyjęcie tych zasad prowadzi do prowadzenia polityki, która przyjmuje formy służby wobec wszystkich ludzi, a najbardziej słabych, biednych i cierpiących.
W sercu głoszenia Ewangelii znajduje się miłość do Boga i człowieka. Ona winna być siłą napędową nowej ewangelizacji i zaangażowania się chrześcijan w życie świata. Miłość rodzi się ze spotkania z Chrystusem przychodzącym do człowieka ze słowami Dobrej Nowiny. Słuchanie Słowa Bożego w Kościele rodzi miłość do wszystkich ludzi.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!