TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Marca 2020, 19:36
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Wyzwanie dla świeckich

Wyzwanie dla świeckich

„Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu”, pisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Novo millennio ineunte. Słowa te stały się hasłem trzyletniego programu duszpasterskiego „Kościół domem i szkołą komunii”. Tegoroczny program duszpasterski zaprasza do większej aktywności świeckich, zachęca do wzięcia odpowiedzialności za swoją wspólnotę kościelną i uczynienia z Kościoła prawdziwego domu.

W czerwcu tego roku biskupi zgromadzeni w Licheniu na 355. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski otrzymali program duszpasterski, który realizowany będzie przez najbliższy rok duszpasterski i który trafi do każdej parafii. 

Cały program duszpasterski w myśl ustaleń Episkopatu realizowany w polskim Kościele ma ukazać potrzebę szerokiej propozycji duchowego rozwoju i ma przyczynić się do większego zaangażowania świeckich w życie Kościoła, parafii, kształtowanie większej odpowiedzialności. Celem programu duszpasterskiego jest rozbudzenie struktur komunijnych, czyli Rad Duszpasterskich, Rad Ekonomicznych, a także Rad Społecznych przy biskupie diecezji - podkreślił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

 

Rodzina Kościołem

Prawdziwy dom w Biblii, to ten, w którym wraz z życiem przekazywane są wartości oparte na mądrości Bożej, i w którym daje się przykład życia tymi wartościami. Nie na próżno jedno z przysłów mówi, że „czym skorupka za młodu nasiąknie...” Ważne jest więc, by młode pokolenie wyniosło z domu rodzinnego to, co jest najważniejsze. Poszanowanie tradycji, uszanowanie dnia świętego. To przecież rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym budowany jest Kościół, jest rodzina będąca Kościołem domowym. To rodzice, rodzeństwo i dziadkowie są pierwszymi „pośrednikami zbawienia” dla dziecka. Ważne jest, by rodzina wspólnie uczestniczyła w Mszach św.  „Świętujmy niedzielę razem, całą rodziną. Uznajemy, że jeżeli dla nas dorosłych spotkanie z Bogiem na Eucharystii w niedzielę jest czymś najważniejszym, chcemy przekazać naszym dzieciom tę prawdę. Wiemy, że najlepiej przekazać im ją nie słowami, ale właśnie czynem...” - czytamy w „Liście Domowy Kościół”, nr 117. Święta rodzina jest wzorem Kościoła Domowego, gdyż w całym jej życiu na pierwszym miejscu był zawsze Pan Bóg i jego prawo. 

 

Wspólnota bosko-ludzka

W zamierzeniu programu duszpasterskiego jest budowanie chrześcijańskich relacji z bliźnimi. Tym samym chodzi o to, by wierni zadomowili się w Kościele i o większe udomowienie Kościoła tzn. chodzi o większe zaangażowanie świeckich w życie Kościoła. W oparciu o słowo Boże Kościół pragnie uczyć duchowego zespolenia ludzi z Kościołem i między sobą, bo przecież w każdej wspólnocie, szczególnie zaś we wspólnocie religijnej, musi być duchowe zespolenie. Autorzy programu duszpasterskiego pragną, by w tym rozpoczętym roku odnowić w duchu Ewangelii relacje między pasterzami, prezbiterami, diakonami, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi. Konieczne jest, by w nadchodzącym roku zrobić wszystko, by rady, które istnieją często tylko na papierze ożywić i zachęcić do praktycznej pracy na rzecz Kościoła.  - Chcemy tworzyć lub ożywiać w naszych wspólnotach struktury komunijne (Parafialne Rady Duszpasterskie, Parafialne Rady Ekonomiczne, Rady Społeczne przy biskupie diecezji), jako narzędzie dane Kościołowi po to, by wszyscy, którzy do Niego należą brali odpowiedzialność za Jego autentyczny kształt i byli świadomi tego, że przekaz wiary jest misją całej wspólnoty wierzących. Odpowiedzialność tę można ponosić jedynie wtedy, kiedy uznajemy, szanujemy i kochamy Kościół. Stwarza ona możliwość pełniejszego realizowania przez wiernych ich powołań, darów, talentów i charyzmatów. Całe to bogactwo ma służyć budowaniu tu i teraz królestwa Bożego – podkreślił ks. abp Gądecki.

Ożywieniu i wymianie doświadczeń pracy rad w parafiach służyć będzie także Pierwszy Ogólnopolski Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich, który odbędzie się 22 i 23 września 2012 r.
w Licheniu. Będzie to pierwsze zgromadzenie przedstawicieli tych struktur z całego kraju, co może stać się istotnym impulsem dla ich dalszej działalności.

 

Tajemnica Kościoła

Tegoroczny program stawia sobie za cel pomagać ludziom zrozumieć tajemnicę Kościoła, umocnić ducha ekumenizmu. Szczególnie ważnym jest, by każdy odnalazł własne miejsce w Kościele poprzez angażowanie się w życie wewnętrzne Kościoła i by wreszcie każdy katolik czuł współodpowiedzialność za Kościół. Chodzi tu o umacnianie istniejących struktur, jak i tworzenie nowych. Chodzi też o to, by odnowić, wzmocnić więzi między kapłanami oraz więzi w rodzinach. W tym roku chce szczególną troską objąć rodziny wielodzietne, wspierać ich i zachęcać do modlitwy, która powinna być obecna w każdej rodzinie. Realizacja programu poprzez Kościół wiedzie poprzez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, posługę miłości. Są to zadania ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone. 

Kolejną jednostką realizującą tegoroczny program duszpasterski jest szkoła, katecheza szkolna. Dokumenty katechetyczne w swej treści korelują z tematyką roku duszpasterskiego i na poszczególnych etapach edukacji kształtują świadomość ucznia. Np. w klasie pierwszej realizacja założenia polega na kształtowaniu postawy szacunku wobec świątyni - domu Bożego oraz osób, którym katechizowani zawdzięczają przyjęcie do Kościoła.  - Jako wielką wartość widzę obecność religii w szkole, bo wyprowadziła tę społeczność z getta antyreligijnego i pozwoliła wreszcie z powszechnym przekazem wiedzy religijnej dotrzeć do wszystkich, którzy chcą z tego kontaktu skorzystać – zaznaczył Przewodniczący Episkopatu.

***

 W numerze świątecznym ,,Opiekuna” zamieścimy tekst programu duszpasterskiego diecezji kaliskiej w roku 2012. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

AW

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!