TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Sierpnia 2020, 17:37
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień (13 -19 stycznia)

Święto Chrztu Pańskiego, 13 stycznia
Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 104; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3, 15-16.21-22
Poniedziałek, 14 stycznia
Hbr 1, 1-6; Ps 97; Mk 1, 14-20
Wtorek, 15 stycznia
Hbr 2, 5-12; Ps 8; Mk 1, 21-28
Środa, 16 stycznia
Hbr 2, 14-18; Ps 105; Mk 1, 29-39
Czwartek, 17 stycznia
Hbr 3, 7-14; Ps 95; Mk 1, 40-45
Piątek, 18 stycznia
Hbr 4, 1-5.11; Ps 78; Mk 2, 1-12
Sobota, 19 stycznia
Hbr 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17

Z Księgi proroka Izajasza

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy». Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».
Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».

Z Księgi Psalmów

Błogosław, duszo moja, Pana,
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno,
światłem okryty jak płaszczem.

Chmury są Twoim rydwanem,
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów,
sługami Twoimi ogień i płomienie.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Ty wszystko mądrze uczyniłeś,
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Oto jest morze, ogromne i szerokie, †
a w nim żyjątek bez liku,
zwierząt wielkich i małych.

Wszystko to czeka na Ciebie,
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają,
gdy otwierasz swą rękę,
sycą się Twym dobrem.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem,
i odnawiasz oblicze ziemi.

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Chrzest Jezusa

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Komentarz do Ewangelii

Ludzki wymiar chrztu

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest” (Łk 3, 21). Zdajemy sobie oczywiście sprawę, z tego, że ten „chrzest”, udzielany przez św. Jana Chrzciciela, nie jest tym samym chrztem, którego udziela się dzisiaj w Kościele. Chrzest Janowy stanowi zapowiedź (obok innych wydarzeń zapowiadających chrzest) tego wyjątkowego sakramentu: „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: «Chrzest jest prawidłowo i słusznie określany jako sakrament odrodzenia przez wodę i w słowie»” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1213). Jezus stał się człowiekiem z woli Ojca, chcąc wypełnić wolę Ojca. „Toteż, przychodząc na świat, Chrystus mówi: «Ofiary i dary nie chciałeś, ale przygotowałeś Mi ciało. Nie podobały się Tobie całopalenia ani ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę! W zwoju księgi napisano o Mnie: Chcę wypełniać Twoją wolę, Boże»” (Hbr 10, 5-7). Stąd też „chociaż chrzest św. Jana był przeznaczony dla grzeszników, nasz Pan (Jezus) poddał mu się dobrowolnie, aby «wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Ten gest Jezusa jest przejawem Jego «ogołocenia». Duch, który unosił się nad wodami pierwszego stworzenia, zstępuje wówczas na Chrystusa, zapowiadając nowe stworzenie, a Ojciec ukazuje Jezusa jako swego «umiłowanego Syna»” (KKK 1224). „Chrzest jest fundamentem życia chrześcijańskiego” (por. Mt 7, 24-27); „chrzest jest sakramentem wiary” (KKK 1253), dlatego bez wiary nie ma sakramentu chrztu. Kapłan może więc odmówić udzielenia sakramentu chrztu! Kanon 868 Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kościelnego) podając warunki godziwego udzielenia chrztu „mówi” wyraźnie, że jest potrzebna „uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku (zgodnie z wiarą w Jezusa); jeśli jej zupełnie nie ma (tej nadziei), chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie”. Z kolei „fundament” trzeba odnieść także do rodziców chrzestnych. W Statutach Prawa Diecezjalnego Kościoła Kaliskiego możemy przeczytać: „Przy wyborze kandydatów na rodziców chrzestnych należy uwzględnić wymogi prawa kanonicznego: wiek - ukończone 16 lat (proboszcz dla słusznej przyczyny może dopuścić kandydata młodszego, jeśli ten ma ukończone 14 lat); osoby te muszą być katolikami praktykującymi, regularnie uczestniczącymi w niedzielnej Eucharystii, przyjęły sakrament bierzmowania, przystępują do sakramentu pokuty, swoim postępowaniem dają przykład chrześcijańskiego życia” (418). „Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz te, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne i prowadzą życie naganne” (419).
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych (Łk 1, 37), ale ludzie są mu potrzebni.

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!