TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 07 Sierpnia 2020, 05:54
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Potrzebni świadkowie wiary

Potrzebni świadkowie wiary

siostry

Sobór Watykański II stwierdził, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to należy on jednak do jego życia i świętości. I rzeczywiście trudno sobie dzisiaj wyobrazić Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów. Bez ich modlitwy i ofiary - mówił ks. prof. Michał Kieling, organizator sympozjum naukowego, które odbyło się w Centrum Józefologicznym w Kaliszu.

- Radujmy się z naszego powołania, bo to jest dar Boży. Realizując je spełniamy najgłębszą misję Kościoła. Z pokorą przyjmujmy ten dar i czujnie wzrastajmy w coraz większej miłości - mówił bp Teofil Wilski, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy seminaryjnej, na rozpoczęcie sympozjum. W homilii skupił się na radach ewangelicznych, którymi powinny żyć osoby konsekrowane. Rozważał ubóstwo, posłuszeństwo i czystość.
Sympozjum otworzył ks. dr hab. prof. UAM Michał Kieling, który na początku podziękował ks. biskupowi Wilskiemu za przewodniczenie Eucharystii oraz powitał wszystkich przybyłych referentów, w tym trzy prelegentki. Jedna z nich opuściła klauzurę, by wygłosić referat dla osób konsekrowanych. Zaznaczył, że Rok Życia Konsekrowanego obchodzony pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja, życie konsekrowane dzisiaj”  jest okazją do refleksji nad miejscem osób konsekrowanych w życiu Kościoła. - W różnorakie inicjatywy związane z tym wydarzeniem w diecezji wpisuje się także to sympozjum, w którym uczestniczymy, a które jest zorganizowane przez zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła wydziału teologicznego UAM. Rok Życia Konsekrowanego postawił przed nami trzy cele: uczynić przedmiotem pamięci pełnej wdzięczności przeszłość i doświadczenie tych 50 lat od powstania Dekretu Perfectae Caritatis, drugi cel: wyznać i uznać nasze słabości, ale też z mocą pokazać światu, ile w nas świętości, żywotności i że konsekrowani są żywymi ikonami Boga. I trzeci cel: odnowić dynamizm życia konsekrowanego przez rozmiłowanie się w Bogu - podkreślił ks. Kieling. Przypomniał on, że na terenie naszej diecezji znajdują się 4 zakony klauzurowe, w których jest obecnie około 60 sióstr oraz 22 zgromadzenia żeńskie, w których posługuje prawie 400 sióstr. Nasza diecezja może także poszczycić się 10 zgromadzeniami  męskimi, w których pracuje prawie 90 kapłanów i kilku braci zakonnych. Od dwóch lat do grona osób konsekrowanych należą też trzy dziewice konsekrowane i wdowa. - Kapłani i siostry zakonne są obecne na tej pierwszej linii frontu a ich pomoc jest nieoceniona - zaznaczył ks. prof. Michał Kieling, delegat biskupa kaliskiego ds. życia konsekrowanego.

Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo
Pierwszą sesję poprowadził ks. prof. zw. dr hab. Bogdan Częsz, który zaprosił zebranych do wysłuchania trzech wykładów. W pierwszym wykładzie ks. dr hab. prof. UAM Paweł Wygralak  szczegółowo omówił problem realizacji ślubów zakonnych, a przy tym rygorystyczne reguły dotyczące ubóstwa, posłuszeństwa, czystości i postu, których należało przestrzegać w zakonach. Przedstawił główne kierunki formacji, która ma swoje oparcie w Biblii; formacji mniszej w klasztorach Europy Zachodniej w VI-VII w. Mówiąc o życiu w ubóstwie zaznaczył, że kluczowe w realizacji ubóstwa było zrozumienie ewangelicznej idei życia wspólnotowego opartego na przykazaniu miłości bliźniego. W tym kontekście mówił także o mniszych strojach i poszanowaniu wszystkiego, co należało do klasztoru. Wspomniał także o karach, które stosowano wobec tych, którzy przekraczali granice ubóstwa.
Kolejny referat wygłosiła  s. dr Weronika Sowulewska, przeorysza Klasztoru Mniszek Kamedułek w Złoczewie. Wskazywała na rolę, jaką odgrywają zakony kontemplacyjne w życiu Kościoła w kontekście wyzwań dzisiejszych czasów, które charakteryzują się tym, że z jednej strony pogłębia się sekularyzm i różnego rodzaju kryzysy, ale z drugiej strony człowiek zdegustowany, osaczony tym wszystkim szuka prawdziwych i nieprzemijających wartości nadających sens życiu i śmierci. Kościół szuka zatem sposobów, by zbliżyć ludzi do Jezusa, by nie tylko stanąć przed Nim, ale zakorzenić się w Nim czerpiąc moc do życia wiecznego. W ostatnich czasach coraz bardziej konieczne staje się świadectwo życia duchowego. Zaznaczyła, że zarówno kapłani, jak i osoby świeckie proszą siostry o modlitwę w różnych intencjach.
W dalszej części sobotniego spotkania prelekcję o moralnej wymowie gestu namaszczenia głowy i stóp Jezusa w Quaestio de Maria Magdalena et Maria sorore Lazari et Marthae Joachima z Fiore wygłosił ks. dr hab. prof. UAM Jan Grzeszczak. Joachim z Fiore żył w latach 1135-1202, to kalabryjski egzegeta, mistyk, autor znanych dzieł takich jak „Zgodność Nowego i Starego  Testamentu” i wiele innych. - Po przeanalizowaniu dziejów średniowiecznych benedyktynów i cystersów Joachim postuluje tzw. trzecią przemianę, czyli powołanie do życia nowej rodziny zakonnej, która swoją surowością życia w górach nawiąże do tradycji eremickiej i w ten sposób wyjdzie naprzeciw nadchodzącej apokalipsie - zaznaczył ks. prof. Grzeszczak.

Świeckie osoby konsekrowane
Drugą sesję poprowadził ks. dr hab. prof. UAM Antoni Swoboda. O liturgii i teologii, odnowionych po Soborze Watykańskim II, obrzędów konsekracji dziewic mówił ks. dr hab. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski. Prelegent dokładnie omówił obrzędy konsekracji dziewic i mniszek, które dokonują się podczas Mszy św. z udziałem biskupa diecezjalnego. Wskazał, że 30 lat czekaliśmy na polskie tłumaczenie tej części Pontyfikału Rzymskiego, która zawiera obrzędy konsekracji dziewic. Ukazało się ono w 2001 roku. Ksiądz Profesor zaznaczył, że dopuszczenie dziewicy do konsekracji w obrzędzie liturgicznym czynią jej ślub publicznym, prawnym, eklezjalnym i nieodwołalnym. Obrzęd ten choć jest fakultatywny, to jednak bardzo ważny z punktu widzenia duszpasterskiego i liturgicznego.
- Konsekracja darów chleba i wina dokonuje się podczas modlitwy eucharystycznej, natomiast konsekracja dziewictwa dokonuje się podczas modlitwy konsekracyjnej. Ofiarniczy charakter ślubu dziewictwa jest widoczny w formule wypowiadanej przez kandydatki do konsekracji. Tekst ten od strony formy bardzo przypomina mszalne modlitwy nad darami, najwyraźniej wskazuje na to użycie czasownika „przyjmij”  - podkreślił ks. prof. Kwiatkowski nazwiązując do porównania ks. prof. Koneckiego. 
Kolejny wykład dotyczył nowych form życia konsekrowanego w Polsce - jego przygotowania podjęła się Renata Maria Gość. Przedstawiła dane statystyczne mówiące o liczbie dziewic i wdów konsekrowanych oraz osobach prowadzących życie pustelnicze w Polsce. Dodała, że pierwsza konsekracja dziewicy w diecezji kaliskiej miała miejsce 28 czerwca 2014 roku w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast pierwsza wdowa była konsekrowana 2 lutego 2015 roku w kaliskiej katedrze. Kolejną prelegentką była
s. Anna Balcerzak, referentka diecezjalna, która mówiła o aktualności charyzmatów zakonnych. Swoje wystąpienie podzieliła na trzy punkty: pierwszy dotyczył pojęcia charyzmatu i rozeznawania jego aktualności, drugi - wyzwań współczesnego świata na podstawie dokumentów posoborowych i odpowiedzi na nie ze strony zgromadzeń żeńskich diecezji kaliskiej. Trzeci dotyczył recepcji obecności apostolatu zgromadzeń żeńskich w społeczeństwie na podstawie badań młodzieży licealnej. I w tym rozdziale siostra Anna przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej w trzech szkołach kaliskich. Z ankiet, na które odpowiedziało 681 uczniów w wieku od 16 do 18 lat wynika, że ponad 70 % ankietowanych zna zakony żeńskie i potrafi wymienić ich nazwy, a co ciekawe, prawie wszyscy znali zakony klauzurowe. Natomiast 30 % wie, że takie istnieją, ale nie potrafią ich zidentyfikować. 86% z ich uważa, że zakony żeńskie są potrzebne światu, społeczeństwu i Kościołowi. Tylko 4 % powiedziało, że zakony nie są potrzebne, bo świeccy mogą wykonywać podobne funkcje. Jednak zdecydowana większość odpowiedziała, że osoby konsekrowane są dla nich świadkami wiary.  Podsumowując wystąpienie siostry Balcerzak trzeba zaznaczyć, że podstawowym apostolatem zakonów jest modlitwa w intencji Kościoła i świata. Siostry prowadzą działalność edukacyjną i wychowawczą, posługują w szpitalach i hospicjach, podejmują dzieła charytatywne.
W obradach uczestniczyli także: biskup kaliski Edward Janiak i biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun. W czasie sympozjum był czas na dyskusje nad wysłuchanymi referatami.

Tekst i foto Arleta Wencwel

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!