TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 24 Czerwca 2021, 10:11
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

O głównych diecezjalnych działaniach inwestycyjnych

Wielkie budowanie czyli o głównych diecezjalnych działaniach inwestycyjnych słów kilka

seminarium

Utworzenie w połowie trzeciej dekady marca 1992 roku diecezji kaliskiej spowodowało konieczność niezwłocznego zorganizowania urzędów diecezjalnych wymaganych przez prawo kościelne oraz znalezienia pomieszczeń niezbędnych do ich funkcjonowania. Nie było to zadanie łatwe, ale trzeba było je podjąć.

W pierwszej kolejności na potrzeby tworzącej się kaliskiej Kurii diecezjalnej zajęto kilka pokoi znajdujących się w budynku należącym do parafii katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu. Tam też znalazła swoje miejsce rezydencja pierwszego Biskupa kaliskiego. Umieszczenie kurii w budynku parafialnym było jednak rozwiązaniem tymczasowym i dlatego
ks. bp Stanisław Napierała już w pierwszym miesiącu po przybyciu do Kalisza rozpoczął starania u ówczesnych władz wojewódzkich i miejskich o uzyskanie na jej potrzeby odpowiedniego budynku lub działki budowlanej.
Wybór padł na willę znajdującą się przy ul. Widok 80-82, w której mieścił się wówczas Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego oraz na stojący obok niej - znacznie zniszczony - niewielki dom mieszkalny. Pierwszy z tych budynków, który w latach 1947-1973 pełnił funkcję klasztoru sióstr karmelitanek, przybyłych do Kalisza ze Lwowa w 1946 roku, zwolniony został przez dotychczasowego użytkownika w sierpniu 1992 roku. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych, w styczniu 1993 roku w nowej, samodzielnej siedzibie Kurii diecezjalnej znalazły swoje miejsce biura wikariuszy biskupich, kanclerza i notariusza, sala konferencyjna oraz archiwum i pomieszczenia Wydziału Katechetycznego.
Budynek ten nie zapewniał jednak w pełni należytego funkcjonowania kurii i w związku z tym podjęto starania związane z przejęciem sąsiedniej działki, ze stojącym na niej zniszczonym domem mieszkalnym. Działania te zakończyły się pozytywnym rezultatem pod koniec września 1993 roku. Na terenie tym planowano zbudować drugi budynek kurialny, ale jego wnoszenie
- z powodu pilniejszej potrzeby, jaką była wówczas budowa seminarium - przesunięto na późniejszy termin. Prace budowlane podjęto dopiero prawie pięć lat później - na początku maja 1998 roku. Przebiegały one jednak sprawnie i zostały ukończone w czerwcu 2000 roku, dzięki czemu drugi budynek Kurii diecezjalnej stał się materialnym dziełem Roku Jubileuszowego 2000-lecia chrześcijaństwa i został poświęcony przez Biskupa kaliskiego 5 września 2000 roku. Znalazły się w nim pomieszczenia dla biskupa ordynariusza i biskupa pomocniczego oraz dla wszystkich urzędów, wydziałów i pracowników zatrudnionych w kurii. Znajdowała się tam również kaplica, sala konferencyjna, mieszkania dla księży oraz sióstr nazaretanek pracujących w kurii, a także pokoje przeznaczone dla redakcji Dwutygodnika Diecezjalnego „Opiekun” i Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Natomiast w starym budynku kurii - do chwili jego adaptacji w 2014 roku na rezydencję biskupią - umieszczono wtedy Sąd Biskupi, Wydział Liturgii i Dyscypliny Sakramentów oraz Caritas Diecezji Kaliskiej i Komisję Duszpasterstwa Rodzin „Pro Familia”.
Miesiąc po oddaniu do użytku pierwszego budynku Kurii - o czym wspomniano nieco wcześniej - rozpoczęto budowę Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej. Powstało ono przy ul. Złotej 144, na terenie po dawnym Przedsiębiorstwie Ulic i Mostów, który w lutym 1993 roku przekazany został diecezji kaliskiej w wieczyste użytkowanie przez kaliską Radę Miejską.
Do prac budowlanych przystąpiono 16 października 1993 roku., a wmurowania kamienia węgielnego pod wznoszony gmach dokonał 4 kwietnia 1994 roku abp Jerzy Stroba - metropolita poznański. Budowa pierwszego segmentu seminarium, mieszczącego w swym wnętrzu alumnat przeznaczony dla 120 kleryków oraz część dydaktyczną i aulę seminaryjną, trwała do 1995 roku. Po zakończeniu tych prac rozpoczęto wznoszenie drugiego segmentu seminarium, z kaplicą i dalszymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Szczególnym impulsem do jak najszybszego zakończenia budowy tego segmentu była wizyta Jana Pawła II w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997 roku. Ojciec Święty po uroczystej Eucharystii sprawowanej na placu przy Sanktuarium św. Józefa, udał się do seminarium na posiłek i krótki odpoczynek, po czym dokonał jego poświęcenia, chociaż ostateczne zakończenie prac budowlanych nastąpiło dopiero w październiku 1998 roku.
Nieco później przy seminarium powstał kolejny jego segment, który mieści Centrum Józefologiczne. W budynku seminarium znajduje się także Muzeum Diecezji Kaliskiej oraz siedziba i rozgłośnia Diecezjalnego Radia „Rodzina”.
Wśród ważnych przedsięwzięć budowlanych podjętych w pierwszym dziesięcioleciu istnienia diecezji kaliskiej wymienić również należy budowę Domu Księży Emerytów w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 3 Maja, który dziś nosi imię św. Jana Pawła. II. Jego wznoszenie, tuż obok ostrowskiego parku miejskiego, rozpoczęto pod koniec kwietnia 2001 roku i ukończono w 2003 roku.
Mówiąc o głównych inwestycjach istotnych dla właściwego funkcjonowania urzędów diecezjalnych oraz służących dziełu nauki i formacji duchowej kleryków, a także opiece nad księżmi-seniorami należy wspomnieć, że nad ich realizacją czuwał z ramienia biskupa ordynariusza Stanisława Napierały ks. prałat Henryk Szymiec.

Tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!