TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 03 Lipca 2020, 17:44
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Dane osobowe i fotografie

Dane osobowe i fotografie w gazetce parafialnej, na tablicy ogłoszeń i w ogłoszeniach ustnych

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Dekretu KEP, wszystkie periodyki informacyjne, które są przeznaczone do użytku wewnętrznego Kościoła, opisujące najważniejsze wydarzenia z życia i działalności redagujących je parafii czy wspólnot kościelnych, czyli przede wszystkim gazetki parafialne, mogą na mocy prawa zawierać dane osobowe bez zgody zainteresowanych osób. Jakie dane mogą zawierać drukowane gazetki parafialne? Otóż bez zgody zainteresowanych mogą zawierać dane osobowe osób uczestniczących w uroczystościach i wydarzeniach kościelnych. Dotyczy to danych osób, które przyjęły chrzest, wstąpiły w związek małżeński, przyjęły sakrament bierzmowania, święcenia, złożyły śluby zakonne, brały udział np. w peregrynacji obrazu, czy innych uroczystych Mszach Świętych, o ile zainteresowani nie wnosili o ich nieujawnianie. Drugą grupą danych jakie mogą zawierać gazetki parafialne to dane osobowe dotyczące osób, które złożyły darowiznę, o ile nie wnosili oni o ich nieujawnianie. Natomiast dane dotyczące osób zmarłych zawsze mogą być podawane. W konsekwencji oznacza to, że w innych przypadkach, oprócz wyżej opisanych, nie wolno w gazetach parafialnych umieszczać danych osobowych bez zgody osób, których dane dotyczą. Przykładowo, nie wolno w gazetce parafialnej publikować danych osób, które przyjęły sakrament namaszczenia chorych, chyba, że wyrażą na to zgodę, chodzi tu bowiem już o tzw. dane wrażliwe dotyczące stanu ich zdrowia. By gazetka miała charakter periodyku i podlegała powyższym regulacjom, należy na stronie tytułowej umieścić napis: „Do użytku wewnętrznego” lub notkę informacyjną o treści podanej niżej. Analogicznie do gazetki parafialnej należy postępować z danymi osobowymi wywieszanymi w gablotce z ogłoszeniami parafialnymi lub ogłoszeniami ustnymi. Ponadto gazetka parafialna musi posiadać tytuł, wydawcę (jaka parafia), dla kogo jest przeznaczona i musi być zaznaczone, że jest przeznaczona do użytku wewnętrznego danej wspólnoty parafialnej.
Teraz omówimy zasady dotyczące umieszczania zdjęć właśnie w gazetce parafialnej, gablotce parafialnej i Internecie. Zdjęcie osoby jest jej daną osobową, zaś udostępnienie zdjęcia przez Internet, umieszczenie w gazetce parafialnej, czy wywieszenie w gablotce jest czynnością przetwarzania danych osobowych. W przypadku wykorzystania fotografii w działalności wewnętrznej Kościoła ma zastosowanie art. 10 ust. 2 Dekretu KEP, który stanowi, że periodyki informacyjne przeznaczone do użytku wewnętrznego Kościoła, opisujące najważniejsze wydarzenia z życia i działalności redagujących je podmiotów kościelnych (np. parafii), mogą zawierać dane dotyczące osób uczestniczących w uroczystościach i wydarzeniach, w tym także i ich zdjęcia, o ile zainteresowani nie wnosili o ich nieujawnianie. Oznacza to, że publikacja zdjęcia osoby w czasopiśmie parafialnym dystrybuowanym w ramach tej wspólnoty, bez wcześniejszego uzyskania zgody osoby na zdjęciu, jest dopuszczalna na mocy prawa. Wyjątkiem jest zastrzeżenie dokonane przez osobę będącą na zdjęciu, a w przypadku osoby małoletniej jej rodzica lub opiekuna prawnego. Umieszczanie zdjęć w gablotce z ogłoszeniami podlega tym samym zasadom, co dotyczy gazetki parafialnej. Natomiast w przypadku zamiaru upublicznienia zdjęcia poza parafialną wspólnotę, np. poprzez umieszczenie w Internecie lub wydanie publikacji np. w postaci książki, przeznaczonej do szerszego grona odbiorców niż parafianie, należy stosować zasady Dekretu KEP, a także przepisy RODO, jak również i innych ustaw obowiązujących w polskim porządku prawnym. I tak w prawodawstwie polskim prawo autorskie w art. 81 stanowi, że co do zasady na publikację wizerunku wymagana jest zgoda, czyli zezwolenie osoby na niej przedstawionej. Od tej ogólnej zasady przewidziane są jednak dwa wyjątki. Po pierwsze, zezwolenie nie jest wymagane, gdy dotyczy osoby powszechnie znanej (np. biskupa, proboszcza, wójta), ale jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych. W tym przypadku za osoby pełniące funkcje publiczne należy uznać także kleryków, duchownych, ministrantów, którzy wypełniają powierzone im przez Kościół zadania. W przypadku tych osób nie jest wymagana ich zgoda na publikację ich zdjęcia w Internecie. Po drugie, wyjątkiem od konieczności uzyskania zezwolenia jest sytuacja, gdy osoby przedstawione na zdjęciu stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Jako zgromadzenie należy także traktować wiernych zebranych na Mszy św. czy innych obrzędach liturgicznych, np. pogrzebie lub procesji. Publikacja zdjęcia z takiego wydarzenia nie stanowi naruszenia danych osobowych i zgodnie z prawem autorskim nie jest wymagane pozyskanie zezwolenia na publikację od wszystkich osób na nim przedstawionych. Identycznie przedstawia się sytuacja z publikacją zdjęć z festynów parafialnych, koncertów organizowanych przy parafii, jeżeli osoby, których wizerunek został udostępniony stanowią jedynie niewielką część obrazu. W przypadku udostępniania zdjęcia w formie elektronicznej (a tak jest w Internecie) należy zadbać, aby jego jakość nie pozwalała na takie powiększenie zdjęcia, które umożliwi uzyskanie portretu osoby, która na oryginale zdjęcia była tylko elementem.

ks. Zbigniew Cieślak

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!