TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 24 Czerwca 2021, 12:04
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Aby Bóg przez wiarę zamieszkał w duszach (I)

Aby Bóg przez wiarę zamieszkał w duszach (I)

Jesień kojarzy się rodzicom, dzieciom i młodzieży z powrotem do szkoły. W uczniowskim planie lekcji znajduje się między innymi religia. Najczęściej utożsamia się religię z katechezą, a tymczasem szkolna lekcja religii jest jedną z form katechezy, a sama katecheza jest rzeczywistością o wiele bogatszą. Zapraszam do zapoznania się z tym, jak Kościół postrzega katechezę.Na wiosnę tego roku Stolica Apostolska wydała dokument „Dyrektorium o katechizacji” w całości poświęcony katechezie, w którym Kościół wypowiada się na temat tego jak rozumie katechezę. Warto zaznaczyć, że jest to trzecia tego typu wypowiedź Stolicy Apostolskiej w tym temacie, tym bardziej warto do niej sięgnąć, ponieważ podsumowuje dotychczasowe refleksje oraz ukierunkowuje działania na przyszłość. Poza tym za katechezę odpowiadają duchowni i świeccy, katecheci i rodzice, a więc Kościół jako całość, przekonajmy się więc jaka powinna być katecheza.

Katecheza, czyli co?
Katecheza stanowi etap ewangelizacji, która jest odpowiedzią Kościoła na nakaz Pana Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Ewangelizacja obejmuje bowiem pierwsze, misyjne głoszenie Ewangelii, działanie katechetyczno-wtajemniczające skierowane do osób przygotowujących się do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz działanie duszpasterskie, które karmi wiarę ochrzczonych. Ewangelizacja jest więc złożonym procesem, przez który Kościół, posłuszny Panu Jezusowi oraz wspierany łaską Ducha Świętego, głosi ludziom miłość Boga Ojca, przekazuje dar odpuszczenia grzechów poprzez sprawowane sakramenty i chrystianizuje społeczeństwo i jego kulturę. Katecheza jest częścią procesu ewangelizacji i polega na służbie Słowu Bożemu.
Katecheza głosi wydarzenia zbawcze, a przede wszystkim mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Poprzez czyny zbawcze Bóg objawił kim jest, ukazał jak bardzo ludzi kocha, ofiarował wszystkim dar odpuszczenia grzechów i wezwał do wspólnoty w Kościele. Katecheza powraca do tych prawd, aby „rozbrzmiewały nieustannie w sercu każdego człowieka, prowadząc do przemiany jego życia”, którego początkiem jest wiara i towarzyszące jej nawrócenie. Pierwsza jednak jest wiara, czyli ufne oddanie się Jezusowi i przyjęcie Jego nauki, co skutkuje nawróceniem, objawiającym się „w życiu wewnętrznym adoracji i przyjęcia woli Bożej; w czynnym uczestniczeniu w misji Kościoła; w życiu małżeńskim i rodzinnym, w życiu zawodowym; w pełnieniu czynności o charakterze ekonomicznym i społecznym”.
Działalność katechetyczna powinna więc dokładać starań, aby zachować wierność Bogu, czyli Objawieniu Bożemu, które ma przekazywać w sposób całościowy i zrównoważony, to jest bez pomijania czy zbytniego akcentowania którejkolwiek z prawd depozytu wiary, oraz wierność człowiekowi, to znaczy troski o odpowiedź człowieka na Boże objawienie, którą jest wiara.

W służbie nowej ewangelizacji
Katechezę z punktu widzenia procesu ewangelizacji, który rozpoczyna się misyjnym głoszeniem, a kończy działalnością duszpasterską, najczęściej rozumiano jako posługę zmierzającą do przygotowania do przyjęcia sakramentów świętych, zatem skierowaną do osób, które już odpowiedziały Bogu „tak”, już w Boga uwierzyły. Tymczasem dzisiaj Kościół życzy sobie, aby w każde jego działanie, a więc także katechezę, włączyć wymiar misyjny, którego głównym celem jest budzenie wiary działającej przez miłość. „Kościół jest dziś wezwany do postawienia się w permanentny stan misji w całym świecie i przemiany każdego swego działania w perspektywie misyjnej”. Katecheza przeniknięta duchem misyjnym wychodzi z założenia, że Bóg uprzedzająco działa w sercach ludzkich, zanim jeszcze dosięgnie je bezpośrednio Ewangelia. Należy zatem podjąć pierwociny dobra obecne w ludziach i doprowadzić je do pełni. Misyjny wymiar katechezy będzie także przejawiał się w kształtowaniu u chrześcijan postawy ucznia - misjonarza, powołanego do czynnego uczestnictwa w głoszeniu Ewangelii i uobecnianiu na świecie królestwa Bożego.
Katecheza ponadto powinna być rozumiana jako realizacja duchowego działa miłosierdzia. Katecheza daje sposobność do spełnienia najmiłosierniejszego uczynku, jest okazją by zaspokoić głód słowa Bożego w spragnionych ludzkich sercach.
Wreszcie katecheza wzorując się na Panu Jezusie i Jego umiejętności zatrzymania się, wejścia w dialog, by doprowadzić rozmówcę do odkrycia „wody żywej”, powinna „podjąć duszpasterski dialog bez relatywizmów, dialog, który nie negocjuje swojej chrześcijańskiej tożsamości, lecz pragnie dotrzeć do serca drugiego człowieka, innych, od nas ludzi i tam zasiać ziarno Ewangelii”.

Cierpliwe towarzyszenie
Głoszenie, wiara i nawrócenie to proces, któremu katecheza towarzyszy, wychowując, formując, oświecając i pomagając interpretować ludzkie życie i historię według Bożych kryteriów. Podsumowując możemy powiedzieć, że katecheza to nauczanie chrześcijańskiej doktryny, wychowanie w wierze oraz wprowadzanie w pełnię życia chrześcijańskiego. Katecheza nie ogranicza się zatem do przekazu wiedzy, równie ważne jest ukierunkowanie katechizowanego, aby stawał się dojrzalszym człowiekiem oraz cierpliwe wprowadzanie w przyjacielski kontakt z Bogiem. Właśnie dlatego nie powinno się mówić o uczeniu katechizmu, lecz o katechezie, gdyż zapoznanie z treścią prawd wiary jest jednym z elementów katechezy, który powinien być uzupełniony wychowaniem i wprowadzeniem w zażyły kontakt z Bogiem i prawidłowe relacje społeczne.
Celem katechezy, czyli nauczania, wychowania i inicjowania, jest zjednoczenie z Chrystusem. „Katecheza ma na celu formowanie osób, które będą coraz bardziej poznawać Jezusa Chrystusa i Jego zbawczą Ewangelię, które będą przeżywać głębokie spotkanie z Nim i wybiorą Jego styl życia, a nawet Jego uczucia, starając się w swojej konkretnej sytuacji życiowej realizować posłanie Chrystusa, czyli głosić królestwo Boże”. Komunia z Jezusem otwiera przed wierzącym szerszy wymiar życia. Jezus nie zatrzymywał miłości ludzi na sobie, lecz kierował ją w stronę Boga Ojca, obiecując Ducha Świętego, który doprowadzi miłość do doskonałości. Dlatego też nawrócenie do Jezusa i zjednoczenie z Nim „pociąga za sobą wyznanie wiary w Jedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego”. To wyznanie wiary osiąga dopiero swoją pełnię, gdy dokonuje się w Kościele, który jest właściwą przestrzenią życia chrześcijanina.

Którędy do celu?
Aby doprowadzić do opisanego celu katecheza inspiruje się sposobem, w jaki Jezus formował swoich uczniów: „zapoznawał ich z tajemnicami Królestwa, uczył modlitwy, proponował ewangeliczne postawy, wtajemniczał uczniów w życie w zjednoczeniu z Nim i między sobą i w posłanie”. Stąd katecheza prowadzi do poznania wiary, a zwłaszcza Pisma Świętego i żywej Tradycji Kościoła oraz Wyznania wiary; wspiera rozumienie i doświadczenie sprawowanej liturgii, a zwłaszcza Eucharystii; wzywa do świętości i do życia stosownie do godności dziecka Bożego, formuje prawe sumienie oraz pomaga odkryć powołanie; uczy modlić się indywidualnie i wspólnotowo na wzór tego jak Jezus się modlił, a więc z tymi samymi uczuciami, z jakimi On zwracał się do Ojca: adoracja uwielbienie, dziękczynienie, synowskie zaufanie, prośba, podziw dla Jego chwały; wprowadza we wspólnotę Kościoła, której ukonkretnieniem jest rodzina i parafia.

Symfonia Słowa Bożego
Katechetyczne głoszenie Jezusa Chrystusa, które zmierza do podjęcia przez każdego człowieka propozycji życia duchem wiary, opiera się na Słowie Bożym zawartym w Piśmie Świętym i w świętej Tradycji. Boże Słowo można także odnaleźć w nauczaniu Kościoła, w liturgii, w świadectwie świętych i męczenników, w teologii, w kulturze chrześcijańskiej i wreszcie w pięknie. Tak różnorodne źródła służą temu, aby przepowiadanie zmartwychwstałego Jezusa dotarło do każdego ludzkiego serca i zrodziło w nim odpowiedź wiary ogarniającej wszystkie wymiary życia.
Oto katecheza jakiej życzy sobie Kościół. Oto zadanie, jakie Chrystus zlecił Kościołowi. 

Ks.Jarosław Powąska

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!